نظام فني اجرايي (قوانين، آيين نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها)

دستورالعمل انضباط مالي و ارتقاء بهره وري و بهبود كيفيت و صرفه جويي در هزينه و زمان اجراي طرح ها
1391/08/21