خواندني

1391/07/25
 
کارشناسان بخش تولید انرژی در نیویورک روش جدیدی را برای تولید انرژی برق یافته اند که این کار تنها با کمک کودکان پرانرژی امکان پذیر است