معرفي طرح

تعريف استاندارد

    استاندارد نظمي است مبتني بر نتايج ثابت علوم، فنون و تجارب بشري كه به صورت قواعد، مقررات و نظامهايي به منظور ايجاد هماهنگي و وحدت رويه، افزايش ميزان تفاهم، تسهيل ارتباطات، توسعه صنعت، صرفه‌جويي در اقتصاد ملي و حفظ سلامتي و ايمني عمومي به‌كار رود.

    استاندارد كردن در پيشرفت صنعت و اقتصاد نقشي به‌سزا دارد. در صنعت ما كه به مباحث آب و آبفا ميپردازد استاندارد در كليه مراحل طرح اعم از پديد آوري شامل پيدايش، توجيهي، پايه و تفصیلي، سرمايه گذاري، راه اندازي و بهره برداري و همچنين مديريت مي تواند نقش دو چنداني ايفا نمايد. لذا استاندارد شالوده استواري را براي پيشرفت و توسعه صنعت و اقتصاد فراهم مي‌سازد. استاندارد كردن شاخصهاي توليد، خدمات و همچنين سنجش و كنترل كيفيت از جمله نكات اصلي در برنامه‌هاي توسعه است.تاريخچه تدوين استانداردهاي صنعت آب و آبفا

آب در اقتصاد كشور ما نقش كليدي دارد و خودكفايي در صنايع بخش هاي آب و آبفا امري حياتي است. در مورد استانداردهاي مربوط به اين بخشها در زمان پيش از انقلاب چه در زمينه طراحي و اجرا و چه در زمينه لوازم و دستگاهها با كمبود فراوان روبرو بوديم. زيرا قبل از انقلاب توجه اساسي در اين مورد معمول نشده بود. در طراحيها مهندسين مشاور خارجي هريك براساس استانداردهاي رايج كشور خود و مهندسين مشاور داخلي براساس سليقه عمل مي‌كردند ، در نتيجه بررسي طرحها و اجرا مستلزم صرف وقت و انرژي بيشتر مي‌شد و براي تأسيسات مشابه و نزديك به هم كه تعداد آنها كم هم نبود طراحي‌هاي جداگانه صورت مي‌گرفت. در زمينه لوازم و دستگاهها، محصولات متنوع كشورهاي مختلف مورد استفاده قرار مي‌گرفت كه نگهداري و بهره‌برداري و تعميرات را مشكل و غيراقتصادي مي‌ساخت.

      از اينرو تهيه و تدوين استانداردهاي طراحي و اجرا و همسان كردن و استاندارد نمودن تأسيسات و دستگاههاي مربوطه به عنوان يك ضرورت در بخش آب كشور شناخته شد و با واگذاري امر تهيه استانداردهاي مورد نياز اين بخش به دفتر امور آب وزارت نيرو در قالب طرح، قدمهاي اوليه براي تهيه و تدوين استانداردهاي ضروري برداشته شد. براساس مذاكراتي كه بين دفتر فني وقت امور آب وزارت نيرو و مديريت منابع آب سازمان برنامه و بودجه وقت صورت گرفت، توافق شد كه تهيه استانداردها در قالب طرح صورت پذيرد. در اين رابطه موافقتنامه طرح در تاريخ 25/3/1361 مبادله گرديد و پس از طي مراحل مقدماتي با جمع‌آوري كتب و مدارك و ايجاد آرشيو فني در شهريور ماه 1361 وارد مرحله اجرايي گرديد.

      وظايف اصلي طرح با عنوان «طرح تهيه استانداردهاي فني صنعت آب كشور» زير نظر معاونت آب وقت وزارت نيرو براساس موافقتنامه مبادله شده در قالب يك تقسيم‌بندي كلي به شرح زير تعيين شده است:

  • استاندارد كردن روشهاي مطالعاتي و خدمات مهندسي،‌
  • استاندارد كردن روشهاي طراحي و محاسباتي،‌ تهيه نقشه‌هاي همسان و گردآوري و تدوين برنامه‌هاي كامپيوتري همسان،
  • تهيه مجموعه قيمتهاي پايه،
  • استاندارد كردن روشهاي نگهداري و بهره‌برداري،

        با تشكيل معاونت آب و آبفا در ابتداي سال 86 و در چارچوب تكاليف محول شده به دفتر مهندسي و معيارهاي فني آب و آبفا موضوع تهيه استانداردهاي صنعت آب كشور تحت عنوان طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني آب و آبفا نسبت به ادامه راه با استفاده از تمام ظرفيت هاي كشور در صنعت اقدام نموده است.

ساختار تشكيلاتي شوراي استاندارد آب و آبفا