درباره ما

وظايف كلي

 • وظايف كلي دفتر استانداردهاي فني، مهندسي، اجتماعي، زيست‌محيطي آب و آبفا:
 • تهیه و تدوین استانداردها و اقدامات مرتبط با آن
 • نظارت عالیه بر اجرای نظام فنی اجرایی کشور در بخش آب و آبفا
 • نظارت عالیه بر عوامل اجرایی طرح ها و پروژه ها
 • نظارت عالیه بر الزامات پدیدآوری طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری در زمان مطالعات
 • نظارت عالیه بر مسایل فنی اجرایی طرح ها و پروژه های ملی و مهم
 • نظارت عالیه بر  مطالعات طرح ها و پروژه های مدنظر برای اجرا در خارج از کشور در بخش آب و آبفا
 • بودجه و اعتبارات و توزیع آن
 • سیاست گذاری ، برنامه ریزی و نظارت عالیه بر مبادله موافقت نامه ها و تخصیص اعتبارات
 • مشارکت های غیر دولتی
 • نظارت عالیه بر اجرای طرح ها و پروژه ها
 • ارزیابی طرح ها و پروژه ها
 • نظارت عالیه بر طرح ها و پروژه های مرتبط با بخش آب و آبفا در خارج کشور

گروه بودجه و مشاركت‌هاي غير دولتي

 
بودجه ، اعتبارات و توزیع آن
1. سیاست گذاری ، برنامه ریزی و نظارت عالیه بر سرمایه گذاری در سدهای بزرگ و شبکه های اصلی
2. سیاست گذاری ، برنامه ریزی و نظارت عالیه بر سرمایه گذاری در طرح های بزرگ تأمين و انتقال آب
3. تعیین و تصویب منابع برای اجرای طرح ها و پروژه ها
4. برنامه ریزی توسعه طرح ها و تاسیسات مربوط به تامین ، انتقال و توزیع آب و حصول اطمینان از اجرای برنامه های توسعه در حد مورد نیاز کشور
5. برنامه ریزی توسعه طرح ها و تاسیسات مربوط به دفع بهداشتی فاضلاب و نظارت و حصول اطمینان از اجرای برنامه های توسعه در حد مورد نیاز کشور
6. سیاست گذاری و برنامه ریزی در خصوص اعتبارات مرتبط با حوادث غیر مترقبه از جمله خشکسالی که از محل منابع عمومی جهت طرح ها و پروژه ها اختصاص می یابد .
7. حضور در جلسات برنامه ریزی برای اعتبارات مرتبط با حوادث غیر مترقبه از جمله خشکسالی در مراجع مربوطه
8. تدوین شاخص ها و معیارهای مرتبط با توزیع اعتبارات مختلف برای طرح ها و پروژه ها
9. تهیه بانک اطلاعاتی نظارت و ارزیابی بودجه ای در بخش آب و آبفا
10. تدوین ضوابط و دستورالعمل های نظارت و ارزیابی بودجه در بخش آب و آبفا
11. راهبری و نظارت عالیه بر بودجه ریزی در بخش آب و آبفا

سیاست گذاری ، برنامه ریزی و نظارت عالیه بر مبادله موافقت نامه ها و تخصیص اعتبارات
12. تهیه ، تدوین و ابلاغ دستورالعمل های داخلی مرتبط با شیوه ابلاغ موافقت نامه های ملی با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی
13. پیگیری و نظارت عالیه بر تخصیص اعتبارات طرح ها و پروژه ها به ویژه طرح های ملی بر اساس سیاستگذاری و اولویت طرح ها از نظر اجرا
 
مشارکت های غیر دولتی
14. سیاست گذاری ، برنامه ریزی و نظارت عالیه بر شناسایی و تعریف پروژه های بخش آب و آبفا با قابلیت جذب سرمایه از بازارهای سرمایه
15. تدوین نظام های تنوع بخشی به روش های تامین منابع مالی
16. شناسایی منابع مالی سرمایه گذار و تهیه بانک اطلاعات سرمایه گذاران داخلی و خارجی و ارزیابی قابلیت های آنها
17. تدوین فرایندهای تنظیم قراردادهای سرمایه گذاری
18. بررسی و آنالیز توانایی ها و محدودیت های قانونی ، بخشی ، ملی و بین المللی در زمینه جذب سرمایه
19. نظارت عالیه بر اجرای برنامه های جذب سرمایه ، انتخاب و روش های تامین منابع مالی شامل وام ، بیع متقابل ، مشارکت در تولید ، BOT ، BOO و سایر روش ها
20. سیاست گذاری ، برنامه ریزی و نظارت عالیه بر مباحث فایناتس ، اوراق مشارکت و کلیه منابع و خطوط اعتباری از این دست
21. سیاست گذاری و تدوین استراتژی های همکاری با بانک جهانی ، بانک توسعه اسلامی و سایر مراجع ارائه دهنده تسهیلات جهت بخش های مختلف
22. تصویب تسهیلات درخواستی جهت بخش های مختلف آب و آبفا و هماهنگی با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ، وزارت اقتصاد و سایر مراجع اثرگذار
23. نظارت عالیه پشتیبانی مهندسی طرح های بهره مند از وام ها و تسهیلات بین المللی
24. شناسایی ضوابط ، معیارها و استانداردهای مورد استفاده بین المللی معتبر و همکاری با گروه نظام فنی مهندسی و ضوابط و معیارهاي آب و آبفا جهت استفاده مطلوب از آنها

گروه نظام فني و مهندسي

 
نظارت عالیه بر اجرای نظام فنی اجرایی کشور در بخش آب و آبفا
1. سیاست گذاری و ارائه راهبرد در خصوص اجرای صحیح نظام فنی اجرایی کشور در بخش آب و آبفا
2. تهیه ، تدوین و اتخاذ تدابیر لازم در خصوص اولویت بندی و تدوین اسناد نظام فنی اجرایی در امور آب ، آبفا و برفابی
3. بررسی موارد اختلاف عوامل ذینفع نظام فنی اجرایی در بخش آب و آبفا
4. تهیه بانک اطلاعاتی نظام فنی و اجرایی در حوزه آب و آبفا
5. سیاست گذاری، برنامه ریزی و جمع بندی نهایی مرتبط با پیش نویس ها و کلیه اسناد مرتبط با بخش آب و آبفا که از سوی سایر نهادها و سازمانها برای اخذ نقطه نظرات وزارت نیرو منعکس شده است و یا ابلاغ شده است .
6. تشکیل کمیته ها و کارگروه های مرتبط با حل اختلاف ، داوری و تصمیم گیری نهایی فی ما بین عوامل طرح در زمان پدیدآوری و سرمایه گذاری طرح ها و پروژه ها
7. برقراری ارتباط با مجامع علمی و فنی داخلی و بین المللی در برگزاری سمینارهای تخصصی و کاربردی به منظور ارتقا عوامل نظام فنی اجرایی
8. تهیه و پیاده سازی مدل ارزیابی اسناد نظام فنی و اجرایی در بخش آب و آبفا
9. بررسی روش های بهینه سازی هزینه و زمان و ارتقا کیفیت در طرح های بخش آب و آبفا و تدوین و ابلاغ آیین نامه های مرتبط و نظارت عالیه بر اجرای آنها
 
نظارت عالیه بر عوامل اجرایی طرح ها و پروژه ها
10. پاسخ به سوالات و ابهامات دستگاه های اجرایی ، مهندسان مشاور ، پیمانکاران و سایر عوامل دست اندر کار اجرایی در رابطه با دستورالعمل ها و ضوابط فنی ، حقوقی و قراردادی با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی
11. سیاستگذاری و تدوین آیین نامه يا دستورالعمل مرتبط با قصورات فنی و مهندسی طرح ها و پروژه ها
12. بررسی موارد مرتبط با برگزاری مناقصات و قراردادها
13. تدوین دستورالعمل ها و فرایندهای مرتبط با ارزیابی طرح ها و پروژه ها
14. سیاست گذاری و برنامه ریزی در خصوص نظام جامع مدیریت پروژه
15. تعامل کارآمد با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ، نهادهای صنفی ، شرکت های مادر تخصصی و دستگاه های اجرایی زیر مجموعه در حوزه نظام فنی اجرایی کشور
16. تشخیص صلاحیت مشاوران و پیمانکاران در چهارچوب وظایف قانونی
17. ارتباط با نهادهای غیر دولتی از جمله جامعه مهندسین مشاور و پیمانکاران و بررسی چگونگی حل و فصل مسایل کلان فی ما بین
18. نظارت عالیه بر عملکرد سالیانه مشاوران و پیمانکاران و تحلیل عملکرد و ارزیابی سالیانه آنها و اعلام آن به مراجع ذیصلاح

گروه مطالعات طرح‌ها

 
نظارت عالیه بر الزامات پدیدآوری طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری در زمان مطالعات
1. تدوین نظام های حاکم بر مطالعات طرح ها و آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط
2. نظارت عالیه بر حسن اجرای امور مطالعات منابع آب کشور
3. نظارت عالیه بر حسن اجرای امور مطالعات طرح های تامین ، انتقال و تصفیه آب
4. نظارت عالیه بر حسن اجرای امور مطالعات طرح های تاسیسات فاضلاب
5. نظارت عالیه بر حسن اجرای امور مطالعات طرح های برفابی
6. نظارت عالیه بر حسن اجرای شاخصهای مرتبط با مباحث فنی ، اقتصادی ، اجتماعی ، زیست محیطی در مطالعات طرح ها و پروژه ها
7. نظارت عالیه بر انتخاب فناوری مناسب در پدیدآوری و سرمایه گذاری طرح ها و پروژه ها
8. برنامه ریزی و اولویت بندی اجرای طرح ها
9. تدوین چک لیست های مرتبط با نظارت عالیه بر مطالعات طرح ها و پروژه های بزرگ و مهم و کنترلهای لازم بر این اساس
10. بررسی های کلان مدیریتی ، فنی ، اقتصادی ، اجتماعی ، زیست محیطی طرح ها و پروژه های بزرگ و ملی
11. همکاری در ارتقا آگاهی های عمومی در زمان مطالعه و ساخت طرح های توسعه ای آب و فاضلاب
12. تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با بررسی و تصویب طرح ها و پروژه ها
13. مستندسازی تجارب مهم حاصل شده در مطالعات طرح ها و ترویج آنها در سایر طرح ها
14. بررسی و تحلیل دستاوردهای بین المللی در خصوص مطالعات طرح ها
15. هماهنگی با بخش نظارت در جهت پیاده سازی ابعاد و احجام مصوب طرح های بزرگ و ملی و نظارت عالیه در این حوزه
16. بررسی و جمع بندی مشکلات طرح ها و پروژه ها در زمان اجرا و بهره برداری و انتقال آنها به طرحهای در دست مطالعه جهت یکپارچه نمودن موارد اجرایی و بهره برداری در زمان مطالعات طرح ها
 
نظارت عالیه بر مسایل فنی اجرایی طرح ها و پروژه های ملی و مهم
17. بررسی مسایل و مشکلات حادث شده فنی در زمان ساخت طرح ها و پروژه ها و تطابق ابعاد و احجام مصوب در زمان مطالعات با شرایط اجرا
 
نظارت عالیه بر مطالعات طرح ها و پروژه های مدنظر برای اجرا در خارج از کشور در بخش آب و آبفا
18. تعامل با نهاد مرتبط در مباحث فنی پدیدآوری و سرمایه گذاری طرح ها و پروژه های خارج کشور از جمله بانک توسعه صادرات
19. بررسی های فنی مرتبط با مطالعات طرح ها و پروژه های مرتبط با خارج از کشور
20. بازدیدهای موردی و مورد نیاز از آخرین وضعیت طرح ها و پروژه ها

طرح ضوابط و استاندارد آب و آبفا


تهیه و تدوین استانداردها و اقدامات مرتبط با آن
1. تهیه و تدوین ضوابط ، معیارها و استانداردهای مورد نیاز بخش آب و آبفا و نظارت بر حسن اجرا و رعایت آنها
2. همکاری با موسسات داخلی و مراجع ذیصلاح تهیه و تدوین استانداردها در کشور در راستای تهیه و تدوین ضوابط ، معیارها و استانداردهای بخش آب و آبفا
3. سیاست گذاری و همکاری با موسسات بین المللی معتبر در زمینه تهیه و تدوین استانداردهای آب
4. شناسایی و تهیه بانک اطلاعاتی لیست موسسات معتبر بین المللی در خصوص تولید استانداردهای بخش آب و آبفا
5. بررسی ، انتخاب و ترجمه استانداردهای بین المللی خصوصا در بخش کالا و تجهیزات با رعایت شرایط داخلی و ابلاغ آنها برای استفاده کلیه ذینفعان مرتبط تا زمان تدوین استانداردهای داخلی
6. ارتقا اثربخشی ضوابط و معیارهای منتشر شده و سیاست گذاری و تدوین برنامه های مرتبط و ابلاغ آنها جهت عملیاتی شدن
7. ارزیابی استانداردهای منتشر شده در جامعه مورد استفاده و اتخاذ رویکردهای لازم در تدوین و بازنگری های بعدی بر این اساس
8. برنامه ریزی جهت بازنگری استانداردهای منتشر شده و عملیاتی کردن آن
9. سیاست گذاری و نظارت عالی بر آموزش های مرتبط با ضوابط و معیارهای فنی و استانداردهای مرتبط در بین کلیه ذینفعان مرتبط
10. انتشار کتب ، مجله و سایر موارد مرتبط در جهت ارتقا فرهنگ استفاده از استانداردها و همچنین انتشار آخرین دستاوردهای مرتبط در داخل و موسسات بین المللی