تماس با ما

دفتر مهندسي و معيارهاي فني آب و آبفا 
سمت نام و نام خانوادگي شماره تلفن پست الكترونيكي
مدیرکل آقاي تقي عبادي تازه‌كند 81606340 t.ebadi@moe.gov.ir
معاون مديركل آقاي جواد حاجياني بوشهريان 81606351 hajiani@moe.gov.ir
مسئول دفتر خانم فرزانه تيموريان 81606343 teymurian@moe.gov.ir
تايپيست خانم فاطمه محمدياني 81606341 mohamadiani@moe.gov.ir
فكس و ايميل دفتر 
مسئول وب‌سايت(خانم عزيززاده)
81606342
81606355
seso@moe.gov.ir
azizzadeh@moe.gov.ir
گروه نظام فني و مهندسي
رئيس گروه آقاي جواد حاجياني بوشهريان 81606351 hajiani@moe.gov.ir
كارشناس خانم شادي مرادي فلاح 81606350 shmf@moe.gov.ir
كارشناس خانم فاطمه قبادي 81606374 f-ghobadi@moe.gov.ir
گروه بررسي هاي فني و اجتماعي
رئيس گروه خانم دالي بندار 81606354 dali-bondar@moe.gov.ir
كارشناس آقاي حميد رشيدي فرد 81606357 rashidifard@moe.gov.ir
كارشناس آقاي سيد علي مجاهدي 81606370 mojahedi@moe.gov.ir
کارشناس آقای شهير کنعانی 81606379 kanani@moe.gov.ir
 گروه بودجه و مشاركتهاي غير دولتي
كارشناس آقاي سيد محمد موسويان 81606358 musavian@moe.gov.ir
كارشناس آقاي مهدي منوچهري 81606373 manuchehri@moe.gov.ir
كارشناس خانم الهام رسول پور 81606359 rasoolpoor@moe.gov.ir
كارشناس خانم الهام عزيززاده آرائي 81606355 azizzadeh@moe.gov.ir
 گروه ضوابط و معيارهاي فني
رئيس گروه خانم اطاعتگر 81606446 etaatgar@moe.gov.ir
كارشناس خانم انسيه محرابي 81606353 mehrabi@moe.gov.ir
سرپرست طرح خانم نوشين رواندوست 88801200 ravandoost@moe.gov.ir